ทั้งหมด 2876
ชาย 1181
ว่าง 54
หญิง 1641

จำแนกตามตำแหน่ง  วิทยฐานะ เพศ

แถว ตำแหน่ง วิทยฐานะ เพศ 2876
1 ครู 0 ชาย 205
2 ครู 0 ว่าง 42
3 ครู 0 หญิง 319
4 ครู 1 ชาย 381
5 ครู 1 หญิง 554
6 ครู 2 ชาย 331
7 ครู 2 หญิง 571
8 ครู 3 ชาย 1
9 ครู 3 หญิง 4
10 ครูผู้ช่วย 0 ชาย 102
11 ครูผู้ช่วย 0 ว่าง 1
12 ครูผู้ช่วย 0 หญิง 158
13 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ชาย 3
14 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 หญิง 1
15 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ชาย 59
16 ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ชาย 3
17 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ชาย 1
18 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 ชาย 6
19 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 ว่าง 9
20 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 หญิง 2
21 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ชาย 28
22 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ว่าง 1
23 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 หญิง 8
24 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ชาย 55
25 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 หญิง 16
26 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 0 ว่าง 1
27 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 0 หญิง 1
28 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ชาย 1
29 ศึกษานิเทศก์ 2 ชาย 5
30 ศึกษานิเทศก์ 2 หญิง 7

จำแนกตามตำแหน่ง   อันดับ

ตำแหน่ง อันดับ 2876
ครู 0 4
ครู 1 536
ครู 2 951
ครู 3 911
ครู 4 5
ครู 99 1
ครูผู้ช่วย 1 2
ครูผู้ช่วย 99 259
ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 4
ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 53
ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 8
ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 9
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 42
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 73
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 3
ศึกษานิเทศก์ 3 12

จำแนกตามตำแหน่ง  วิทยฐานะ  อันดับ

  ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ 2876
1 ครู 0 0 4
2 ครู 0 1 536
3 ครู 0 2 17
4 ครู 0 3 8
5 ครู 0 99 1
6 ครู 1 2 933
7 ครู 1 3 2
8 ครู 2 2 1
9 ครู 2 3 901
10 ครู 3 4 5
11 ครูผู้ช่วย 0 1 2
12 ครูผู้ช่วย 0 99 259
13 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 2 4
14 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 3 53
15 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 4 6
16 ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 4 2
17 ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 5 1
18 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 4 1
19 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 0 1
20 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 1 9
21 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 2 5
22 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 3 2
23 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 2 37
24 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 3 71
25 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 0 3 2
26 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 3 1
27 ศึกษานิเทศก์ 2 3 12

 

จำแนกตามวุฒิการศึกษา   เพศ

วุฒิ เพศ 2876
M.A. ชาย 2
non ชาย 99
non ว่าง 54
non หญิง 143
Ph.D. หญิง 1
กศ.ด. ชาย 1
กศ.บ. ชาย 88
กศ.บ. หญิง 97
กศ.ม. ชาย 94
กศ.ม. หญิง 109
กษ.บ. ชาย 1
กษ.ม. ชาย 1
กษ.ม. หญิง 2
ค.ด. ชาย 1
ค.บ. ชาย 481
ค.บ. หญิง 695
ค.ม. ชาย 37
ค.ม. หญิง 64
คศ.บ. หญิง 16
คศ.ม. หญิง 1
คอ.บ. ชาย 3
คอ.บ. หญิง 1
คอ.ม. ชาย 3
คอ.ม. หญิง 1
น.บ. ชาย 2
น.บ. หญิง 5
บธ.บ. ชาย 11
บธ.บ. หญิง 28
บธ.ม. หญิง 1
ป.กศ. ชาย 2
ป.กศ.สูง ชาย 7
ป.กศ.สูง หญิง 8
ป.บัณฑิต ชาย 40
ป.บัณฑิต หญิง 53
ปริญญาตรี ชาย 5
ปริญญาตรี หญิง 9
ปริญญาโท หญิง 1
ปวช. หญิง 1
ปวส. ชาย 4
พธ.บ. ชาย 4
พบ.ม. ชาย 3
ร.บ. หญิง 1
ร.ม. หญิง 1
รป.บ. ชาย 2
รป.บ. หญิง 1
รป.ม. ชาย 2
วท.บ. ชาย 67
วท.บ. หญิง 82
วท.ม. ชาย 17
วท.ม. หญิง 19
วศ.บ. ชาย 1
วศ.บ. หญิง 2
ศ.ด.(ศิลป) ชาย 1
ศ.น.บ ชาย 2
ศ.บ.(ศิลป) ชาย 1
ศ.บ.(ศิลป) หญิง 5
ศ.บ.(เศรษฐ) ชาย 2
ศ.บ.(เศรษฐ) หญิง 1
ศป.บ. ชาย 4
ศป.บ. หญิง 2
ศป.ม. ชาย 1
ศศ.บ. ชาย 46
ศศ.บ. หญิง 115
ศศ.ม. ชาย 15
ศศ.ม. หญิง 26
ศษ.บ. ชาย 47
ศษ.บ. หญิง 101
ศษ.ม. ชาย 78
ศษ.ม. หญิง 45
ศส.บ. หญิง 1
สม.ม. ชาย 1
สศ.บ. หญิง 1
สศ.ม. ชาย 1
สส.บ. ชาย 1
อ.บ. หญิง 1
อ.ม. ชาย 1
อ.ศบ. ชาย 1
อื่นๆ ชาย 1
อื่นๆ หญิง 1

จำแนกตามระดับการศึกษา   เพศ

ระดับการศึกษา เพศ 2876
non ชาย 95
non ว่าง 54
non หญิง 136
ต่ำกว่าปริญญาตรี ชาย 13
ต่ำกว่าปริญญาตรี หญิง 9
ปริญญาตรี ชาย 807
ปริญญาตรี หญิง 1217
ปริญญาโท ชาย 260
ปริญญาโท หญิง 277
ปริญญาเอก ชาย 5
ปริญญาเอก หญิง 1
อื่นๆ ชาย 1
อื่นๆ หญิง 1