คู่มือการใช้งาน        ตัวอย่าง
no:
สัญชาติ:
**รหัสบุคคล:
**เพศ:
**คำนำหน้าชื่อ:
**ชื่อ:
**นามสกุล:

NAME TITLE:

NAME:
SURE NAME:
**เกิด:
**สถานะภาพ:
ศาสนา:
ประเภทบุคคล:
สถานะใช้เบิกสวัสดิการ(บุตร):
**บรรจุจังหวัด:
**บรรจุอำเภอ:
**วันบรรจุ:
**เกษียณ:
**โรงเรียนที่บรรจุ:

**โรงเรียนปัจจุบัน: 

กลุ่มงาน+หน้าที่:
**ตำแหน่งปัจจุบัน
**วิทยฐานะ
เงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง/วิทยะฐานะ
ตอบแทน
โดย  เมื่อ