ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ดูข้อมูล    คู่มือการใช้งาน        ตัวอย่าง  พนักงานราชการ   ธุรการโรงเรียน 

idno ดู รหัสบุคคล คำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ตำแหน่งงาน เมื่อ โดย
2991 แก้ไข เลขประจำตัวปร คำนำหน้า ชื่อ ld6] พนักงานราชการ ชื่อโรงเรียน
2992 แก้ไข 3319900210974 นาง ณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม พนักงานราชการ กนกศิลป์พิทยาคม พนักงานราชการ 03.12.14:15.05 192.168.50.10
2993 แก้ไข 3310101058456 นาย สันติ สีดำ พนักงานราชการ กลันทาพิทยาคม
2994 แก้ไข 3310101188945 นาย เฉลิม ศรีนาเครือ พนักงานราชการ กลันทาพิทยาคม
2995 แก้ไข 3310102005909 นาง แวววรรณ์ ไชยไธสง พนักงานราชการ กลันทาพิทยาคม 29.09.16:10.29 192.168.50.10
2996 แก้ไข 1319900100978 นาย ไพศาล จิตตวิวัฒนา พนักงานราชการ กลันทาพิทยาคม
2997 แก้ไข 1409900520119 นาย ศุภกิตติ์ บุญเชิด พนักงานราชการ บัวหลวงวิทยาคม
2998 แก้ไข 3339900184183 นางสาว ณัฐพร ทองแพรว พนักงานราชการ บุรีรัมย์พิทยาคม
2999 แก้ไข 3310400476705 นาย สิทธิชัย ขาวสกุล พนักงานราชการ บุรีรัมย์พิทยาคม
3000 แก้ไข 1320600086866 นาง รุนี แบกกลาง พนักงานราชการ บุรีรัมย์พิทยาคม
3001 แก้ไข 1319900159140 นางสาว พรทิพย์ เจะรัมย์ พนักงานราชการ บุรีรัมย์พิทยาคม
3002 แก้ไข 1200100180121 นางสาว ศิริมา จึงรัตนะประเสริฐ พนักงานราชการ บุรีรัมย์พิทยาคม
3003 แก้ไข 3310101700689 นาง อนุสรา แสงรัมย์ พนักงานราชการ บุรีรัมย์พิทยาคม 26.09.17:00.03 192.168.50.10
3004 แก้ไข 1319900059145 นางสาว ธันยาภัทร์ พิรุณ พนักงานราชการ พระครูพิทยาคม
3005 แก้ไข 3310101111276 นางสาว รัศมี สุขผดุง พนักงานราชการ พระครูพิทยาคม
3006 แก้ไข 3310101149982 นาง นิศากร วสุธารัฐ พนักงานราชการ พระครูพิทยาคม
3007 แก้ไข 1319900008311 นาย ธีระพงษ์ ธงศรี พนักงานราชการ สวายจีกพิทยาคม
3008 แก้ไข 5321300001001 นาง ขวัญตา ผลแม่น พนักงานราชการ สวายจีกพิทยาคม
3009 แก้ไข นางสาว ชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร พนักงานราชการ สวายจีกพิทยาคม
3010 แก้ไข 3310900155126 นางสาว วิภาพร แจบไธสง พนักงานราชการ สองห้องพิทยาคม
3011 แก้ไข 3310101560500 นาย ปฏิพัทธ์ โสนาคา พนักงานราชการ สองห้องพิทยาคม
3012 แก้ไข 1319900039624 นางสาว ปาริฉัตร ปะโสทะกัง พนักงานราชการ หนองตาดพิทยาคม
3013 แก้ไข 3310400049360 นาย เผ่าพันธุ์ ปิ่นศิริ พนักงานราชการ หนองตาดพิทยาคม
3014 แก้ไข นางสาว อัมพร บรรเทิงใจ พนักงานราชการ หนองตาดพิทยาคม
3015 แก้ไข 3310300063026 นาง สโรชา คารมย์กลาง พนักงานราชการ หนองตาดพิทยาคม
3016 แก้ไข 1310200044384 นางสาว ดารุณี ยันระหา พนักงานราชการ หนองตาดพิทยาคม 02.12.15:16.38 192.168.50.10
3017 แก้ไข 3310200236476 นาง พิมพ์พจี คัดทะจันทร์ พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3018 แก้ไข 3160400588262 นาง จีรนันท์ สืบสำราญ พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3019 แก้ไข 3310900581460 นางสาว กัลยา กิจไธสง พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3020 แก้ไข 3809900209653 นาง ทรัพย์ศิดี ศรีส่อง พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3021 แก้ไข 3310200293623 นาง นฤมล นิยม พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3022 แก้ไข 3310800235624 นาย ทศพล เหล่าอัจฉริยะพร พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3023 แก้ไข 1310200051739 นาย ทนงรักษ์ ตอรบรัมย์ พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3024 แก้ไข 1319900010065 นางสาว วิยะดา เอี่ยมมาลา พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3025 แก้ไข 1440400088741 นาย มีพล ทรงศิลา พนักงานราชการ คูเมืองวิทยาคม
3026 แก้ไข 3310200441754 นาย อดิสรณ์ แก้วกูล พนักงานราชการ ตูมใหญ่วิทยา
3027 แก้ไข 1310200003661 นาย ธรรมรัตน์ ทองเรือง พนักงานราชการ ตูมใหญ่วิทยา
3028 แก้ไข 1319900060798 นางสาว กานต์พิชชา(ชนิดา) ยศม้าว พนักงานราชการ ตูมใหญ่วิทยา
3029 แก้ไข 1311000087951 นาย ประมาณ มีศิลป์ พนักงานราชการ ตูมใหญ่วิทยา
3030 แก้ไข 3310200394110 นาย สุรพงษ์ ดวงภักดีรัมย์ พนักงานราชการ มัธยมพรสำราญ
3031 แก้ไข 1311000012889 นาย สุเมธ แทนไธสง พนักงานราชการ มัธยมพรสำราญ
3032 แก้ไข นางสาว นัยนา รักษาสมบัติ พนักงานราชการ กระสังพิทยาคม
3033 แก้ไข นาย ประยอง ดาราย้อย พนักงานราชการ กระสังพิทยาคม
3034 แก้ไข 3331000957804 นาง ศรีวิไล ดุมนิล พนักงานราชการ กระสังพิทยาคม
3035 แก้ไข 3311000258744 นาง นฤมล เกล้าพิมาย พนักงานราชการ กระสังพิทยาคม 08.12.14:11.38 192.168.50.10
3037 แก้ไข 1310300100774 นาง ทิพย์วิมล ทะนวนรัมย์ พนักงานราชการ กระสังพิทยาคม
3038 แก้ไข 1331000043539 นาย บุญญฤทธิ์ บุญเลิศ พนักงานราชการ กระสังพิทยาคม
3039 แก้ไข 1100700052761 นาย ฉัตรชัย ชัยเสนา พนักงานราชการ ลำดวนพิทยาคม
3040 แก้ไข นาย เทอดศักดิ์ ปักโคทะกัง พนักงานราชการ ลำดวนพิทยาคม
3041 แก้ไข 3310300448106 นาย ชาญวุฒิ นิโรรัมย์ พนักงานราชการ ชุมแสงพิทยาคม
3042 แก้ไข 3310300348799 นาง จินตนา อินนานนท์ พนักงานราชการ ชุมแสงพิทยาคม
3043 แก้ไข นาง นฎกร แก้วชนะ พนักงานราชการ ชุมแสงพิทยาคม
3044 แก้ไข 1310100005395 นาง พรรณธิตา ภาษี พนักงานราชการ ชุมแสงพิทยาคม
3045 แก้ไข นางสาว สิรินท์ดา ชูหลงจิราวัฒน์ พนักงานราชการ ชุมแสงพิทยาคม
3046 แก้ไข 3310300166755 นาย ทินพัฒน์ โนวิรัมย์ พนักงานราชการ ชุมแสงพิทยาคม
3047 แก้ไข 3331000131710 นางสาว เจษฎาพร สุภสาร พนักงานราชการ สิงวิทยาคม
3048 แก้ไข 1310100099616 นางสาว ประภัสสร (กาญจนา)บุญสอน พนักงานราชการ สิงวิทยาคม
3049 แก้ไข 3311000145443 นาย ปิยาวัชร คะเรรัมย์ พนักงานราชการ สิงวิทยาคม
3050 แก้ไข 3300300184281 นาย ปัญญาพงศ์ ดีแล้ว พนักงานราชการ นางรองพิทยาคม พนักงานราชการ 03.12.14:14.41 192.168.50.10
3051 แก้ไข 1310600100982 นางสาว ชญาดา บุตรสืบสาย(ดำขำ พนักงานราชการ นางรองพิทยาคม 02.03.15:14.53 192.168.50.10
3052 แก้ไข 3310500368483 นาง เพ็ญประภา ปะจะนัง พนักงานราชการ ทุ่งแสงทองพิทยาคม
3053 แก้ไข นางสาว พรวดี มีเชื้อ พนักงานราชการ ทุ่งแสงทองพิทยาคม
3054 แก้ไข 3310500390659 นาย สิงหา กุยราพเนาว์ พนักงานราชการ ทุ่งแสงทองพิทยาคม
3055 แก้ไข 3310400991367 นาง นงนุช ขำเอนก พนักงานราชการ พิมพ์รัฐประชาสรรค์
3056 แก้ไข 3341900496382 นาง รุ่งทิวา บุญมี พนักงานราชการ พิมพ์รัฐประชาสรรค์
3057 แก้ไข 3310300702843 นางสาว สุภัสสร ก๊กรัมย์ พนักงานราชการ พิมพ์รัฐประชาสรรค์
3058 แก้ไข 3320100879537 ว่าที่ร้อย ชลธาร ชอบมี พนักงานราชการ เหลืองพนาวิทยาคม
3059 แก้ไข 3311000975535 นาย อภิชาติ เกตุชาติ พนักงานราชการ เหลืองพนาวิทยาคม
3060 แก้ไข 1319900087530 นางสาว อรุณรัศมี กสิพัฒนวงศ์ พนักงานราชการ เหลืองพนาวิทยาคม
3061 แก้ไข 1340700213959 นางสาว กานดา รูปจำลอง พนักงานราชการ เหลืองพนาวิทยาคม
3062 แก้ไข นางสาว อรชร เอี่ยมสะอาด(สิงห์ทอง) พนักงานราชการ ถนนหักพิทยาคม
3063 แก้ไข 3310101482410 นางสาว รัชดาภรณ์ กฤตเมธีกุล พนักงานราชการ ถนนหักพิทยาคม 04.12.14:10.44 192.168.50.10
3064 แก้ไข 1440600014201 นางสาว ละมัย ชาแท่น พนักงานราชการ ถนนหักพิทยาคม 04.12.14:10.43 192.168.50.10
3065 แก้ไข 3310100874187 นาย ประเสริฐ กล่าวรัมย์ พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3066 แก้ไข 3311400166839 นาย ฆ้องเสฏวุฒิ ธานี พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3067 แก้ไข นางสาว พรนภัทร ธุสาวัน พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3068 แก้ไข 3310400220816 นาย ชัยยัน อรชุน พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3069 แก้ไข 3310400402825 นางสาว ธันย์ชนก ศรีกระสังข์ พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3070 แก้ไข 3160800105129 นาย ประทวน จงกลาง พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3071 แก้ไข 3310600769021 นาย วรวิทย์ จีนเกา พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3072 แก้ไข นางสาว ศศิธร สุขแสวง พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3073 แก้ไข 3450100411968 นางสาว แอนนา พิลาภ พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3074 แก้ไข 1310500022688 นางสาว สมหมาย ชนพิมาย พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3075 แก้ไข 1319900088480 นาย ชาลี ขาวงาม พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3076 แก้ไข 3310400063681 นาง กรกฎ ลัทธิ พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3077 แก้ไข 1310100112451 นางสาว น้ำอ้อย เจียมรัมย์ พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3078 แก้ไข 1310500098668 นาย วันเฉลิม อู่นอก พนักงานราชการ หนองกี่พิทยาคม
3079 แก้ไข 3310400659117 นาง ณิชาภา ชัยวงศ์ พนักงานราชการ เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
3080 แก้ไข 3451100415085 นาย กิตติกร จุนทวิเทศ พนักงานราชการ เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
3081 แก้ไข 3310400638667 นาย กฤษณะ แวงสันเทียะ พนักงานราชการ เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
3082 แก้ไข 3310600046259 นาง รชรินทร์ โพธิ์ทับไทย พนักงานราชการ ละหานทรายวิทยา
3083 แก้ไข 3321000299513 นาย สมยศ ใสงาม พนักงานราชการ ละหานทรายวิทยา
3084 แก้ไข 3310600771191 นาย อาคม สิงห์ขร พนักงานราชการ ละหานทรายวิทยา
3085 แก้ไข นาย ไพรวัลย์ บุญเพ็ง พนักงานราชการ ละหานทรายวิทยา
3086 แก้ไข 3310700666470 นาย สันต์ หรีกประโคน พนักงานราชการ ตาจงพิทยาสรรค์
3087 แก้ไข 3310800052457 นาย ศักดิ์กรินทร์ วิงประโคน พนักงานราชการ ตาจงพิทยาสรรค์
3088 แก้ไข 1310600037512 นางสาว ปราณี แจดนวน พนักงานราชการ ตาจงพิทยาสรรค์
3089 แก้ไข 1460700011921 นางสาว ดาหวัน ภูเต้าทอง พนักงานราชการ ตาจงพิทยาสรรค์
3090 แก้ไข 5311100023176 นาย ธีรวัฒน์ เทพบุตร พนักงานราชการ ตาจงพิทยาสรรค์
3091 แก้ไข 3310600496815 นาย พุทธพงษ์ หอมสุด พนักงานราชการ ตาจงพิทยาสรรค์
3092 แก้ไข 3440100332260 นางสาว สุรัตน์วดี ศีลแสน พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3093 แก้ไข 3310700469551 นาย นันทวิช พูนสกุล พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3094 แก้ไข 5310400069944 นาย สู้ชีวิต สุขประเสริฐ พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3095 แก้ไข 3310600339451 นางสาว วิรัตน์ สวายพล พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3096 แก้ไข 5310600004765 นาย อิทธิฤทธิ์ สีดาพล พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3097 แก้ไข 1310400017356 นาย ศุภนิมิตร ฤาไชยสา พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3098 แก้ไข 1310700096391 นาย ฐิติพันธ์ เจือจันทร์ พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3099 แก้ไข 1319900110302 นาย เด่นทวี บุญศรีรัมย์ พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3100 แก้ไข 1310100117215 นาย ดิเรก อินธนู พนักงานราชการ ละหานทรายรัชดาภิเษก
3102 แก้ไข 1341000026022 นางสาว นันธิดา ศรีสุพรรณ พนักงานราชการ ร่วมจิตต์วิทยา 11.12.14:21.10 192.168.50.10
3104 แก้ไข 1450400098631 นาย วสันต์ อยู่สบาย พนักงานราชการ ร่วมจิตต์วิทยา 15.12.14:12.22 192.168.50.10
3105 แก้ไข 3310700085035 นาย เนิ้ม แจ่นประโคน พนักงานราชการ บ้านบุวิทยาสรรค์ 04.12.14:11.17 192.168.50.10
3106 แก้ไข 3310700212789 นาย พูนศิริ บำรุงธรรม พนักงานราชการ ไพศาลพิทยาคม
3107 แก้ไข 3310700121139 นาย ไพฑูรย์ บุญครอง พนักงานราชการ ไพศาลพิทยาคม
3108 แก้ไข 3310701224098 นาย นรเทพ บุญรังสี พนักงานราชการ ไพศาลพิทยาคม
3109 แก้ไข 3310700459725 นาง วชิราภรณ์ ปาประโคน พนักงานราชการ เมืองตลุงพิยาสรรพ์
3110 แก้ไข 3310701225523 นาย ชัยพงษ์ โหระ พนักงานราชการ เมืองตลุงพิยาสรรพ์
3111 แก้ไข นางสาว เกศราภรณ์ จีนประโคน พนักงานราชการ เมืองตลุงพิยาสรรพ์
3112 แก้ไข 3320700246241 นาย ธนศักดิ์ บุญมี พนักงานราชการ เมืองตลุงพิยาสรรพ์
3113 แก้ไข 1320700110335 นางสาว ธารินี ใจดี พนักงานราชการ เมืองตลุงพิยาสรรพ์
3114 แก้ไข 1449900092559 นางสาว ร้อยรัตน์ ศรีโพธิ์วัง พนักงานราชการ เมืองตลุงพิยาสรรพ์
3115 แก้ไข 3310700737288 นาย เสมียน สีดี พนักงานราชการ แสลงโทนพิทยาคม
3116 แก้ไข นางสาว พรทิพย์ พจน์รัมย์ พนักงานราชการ แสลงโทนพิทยาคม
3117 แก้ไข 3310700682980 นาย ณรงค์ ห่วงประโคน พนักงานราชการ แสลงโทนพิทยาคม
3118 แก้ไข 3330500530914 นาย สุทาส สุขกาย พนักงานราชการ แสลงโทนพิทยาคม 16.04.15:18.48 192.168.50.10
3119 แก้ไข 3310700215346 นาง สมทรง บุญสมัย พนักงานราชการ แสลงโทนพิทยาคม
3120 แก้ไข นาย ธวัชชัย อุ่นทะเล พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3121 แก้ไข 2310700006129 นาย ป้องยศ สุนทรารักษ์ พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3122 แก้ไข 5340600006351 นาง ยุพิน จักรสาน(ทองรัง) พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3123 แก้ไข 3310700664531 นาง ทิพย์สุดา ตรงใจ พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3124 แก้ไข 3330101463938 นาย ไกรสยาม น้อยมิ่ง พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3125 แก้ไข 3310800223782 นางสาว ณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3126 แก้ไข 1310600011947 นาย นพกร (พอเจต)แก้วกำกง พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร พนักงานราชการ 27.08.15:14.23 192.168.50.10
3127 แก้ไข 3309900331241 นางสาว พูนพิสมัย มีลาภ พนักงานราชการ บ้านกรวดวิทยาคาร
3128 แก้ไข 1310700033012 นางสาว สิริกร สืบวัน พนักงานราชการ โนนเจริญพิทยาคม
3129 แก้ไข 1310700017556 นางสาว สุทิสา ปุยะติ พนักงานราชการ โนนเจริญพิทยาคม
3130 แก้ไข นาง สุมณฑา จริยา พนักงานราชการ พุทไธสง
3131 แก้ไข นาง นิตยา ชายจอหอ พนักงานราชการ พุทไธสง
3132 แก้ไข 3310900505534 นาย สมคิด อาจจำนงค์ พนักงานราชการ พุทไธสง
3133 แก้ไข 3310900262208 นาง จุฬารัตน์ สงสุกแก พนักงานราชการ พุทไธสง
3134 แก้ไข 3401000671225 นาย เชิดชัย จิตรโท พนักงานราชการ พุทไธสง
3135 แก้ไข 1310900013724 นางสาว ณัชชานันท์ ฉาไธสง พนักงานราชการ พุทไธสง
3138 แก้ไข 3310900179459 นาย ปราการ วัฒนานุสิทธิ์ พนักงานราชการ พุทไธสง
3139 แก้ไข นาง ฤทัยรัตน์ บุญอินทร์(มั่งคั่ง) พนักงานราชการ พุทไธสง
3140 แก้ไข 3310900034027 นาย ปิยะนิติ วรรณวิจิตร พนักงานราชการ พุทไธสง
3141 แก้ไข นางสาว อัจฉรา เสาพาน พนักงานราชการ พุทไธสง
3142 แก้ไข 1450500132431 นางสาว พรพิศ กระอาจ พนักงานราชการ พุทไธสง
3143 แก้ไข 1311000022655 นางสาว สมอาจ สุดตาชาติ พนักงานราชการ จตุราษฎร์พิทยาคม
3144 แก้ไข 5311000133433 นางสาว นุชนาถ โพธิ์จันดี พนักงานราชการ จตุราษฎร์พิทยาคม
3145 แก้ไข 3311000532269 นาง มะลิวัลย์ นิโรรัมย์ พนักงานราชการ ตลาดโพธิ์พิทยาคม
3146 แก้ไข 1310400004572 นาย รังสิวุฒิ เสนากลาง พนักงานราชการ ตลาดโพธิ์พิทยาคม
3147 แก้ไข นางสาว ศิรินยา ทองกลาง พนักงานราชการ ธารทองพิทยาคม 25.12.14:14.31 192.168.50.10
3148 แก้ไข 1309900062995 นางสาว จันจิรา จันทรจิต พนักงานราชการ ธารทองพิทยาคม
3149 แก้ไข 3309600026558 นาย ศุภกร สุวิทยศักดิ์ พนักงานราชการ ธารทองพิทยาคม
3150 แก้ไข 1669900020556 นางสาว อติพร สังกะเพศ พนักงานราชการ ธารทองพิทยาคม
3151 แก้ไข 3311000178082 นางสาว วงศ์เดือน ทองดี พนักงานราชการ ธารทองพิทยาคม 13.12.14:21.51 192.168.50.10
3152 แก้ไข 3320500570843 นาย ประพัฒน์ รวดเร็ว พนักงานราชการ ลำปลายมาศ 01.08.16:09.26 192.168.50.10
3153 แก้ไข 1309900283398 นางสาว อภิญญา ชาลี พนักงานราชการ ลำปลายมาศ
3154 แก้ไข 3301600101366 นาย สมัคร วันเปรียงเถา พนักงานราชการ ลำปลายมาศ
3155 แก้ไข 3311100945018 นาย พาณิชย์ มหามาตร พนักงานราชการ เมืองแกพิทยาคม
3156 แก้ไข 1319900063606 นางสาว ยสวดี เนียงไธสง พนักงานราชการ เมืองแกพิทยาคม
3157 แก้ไข 1310700120802 นางสาว สุดาภรณ์ กันนุลา พนักงานราชการ เมืองแกพิทยาคม
3158 แก้ไข 1440900087255 นางสาว วราภรณ์ นินทะราช พนักงานราชการ เมืองแกพิทยาคม
3159 แก้ไข 3319900169508 นาง พิกุล นาชีวา พนักงานราชการ ร่อนทองพิทยาคม
3160 แก้ไข 3311100953088 นาย วินัย มารักษา พนักงานราชการ ร่อนทองพิทยาคม
3161 แก้ไข 3600700576001 นาย มานพ เนื้อน่วม พนักงานราชการ ร่อนทองพิทยาคม
3162 แก้ไข 3311100122101 นางสาว รัตนาภรณ์ อุปจันทร์ พนักงานราชการ ร่อนทองพิทยาคม
3163 แก้ไข 1350800053091 นาย เอกพงศ์ ห้องแซง พนักงานราชการ ร่อนทองพิทยาคม
3164 แก้ไข 1440900046451 นาง สุภารัตน์ น้อยพรม(อิสาตร์) พนักงานราชการ สตึก
3165 แก้ไข 1311100101697 นางสาว เบญจมาศ วงษ์เมือง พนักงานราชการ สตึก
3166 แก้ไข 3311100208188 นาย คำใส โสพันนา พนักงานราชการ สมเสม็ดวิทยา
3167 แก้ไข 3411300902729 นาย อนุชา พรมพลเมือง พนักงานราชการ สมเสม็ดวิทยา
3168 แก้ไข 3311100945000 นางสาว รำไพ มหามาตร พนักงานราชการ สมเสม็ดวิทยา 04.12.14:13.53 192.168.50.10
3169 แก้ไข 1311100109736 นางสาว อัจฉรีญาธร(จุฑาทิพย์) อินทร์พิทักษ์ พนักงานราชการ สมเสม็ดวิทยา
3170 แก้ไข 1311400018647 นางสาว ยุลาวรรณ์ ปะนามะตัง พนักงานราชการ ไทยเจริญวิทยา
3171 แก้ไข 3401200270372 นาย โยธิน มหาบุญ พนักงานราชการ ไทยเจริญวิทยา
3172 แก้ไข 3311200050918 นาย ทิชากร เพิ่มพร พนักงานราชการ ปะคำพิทยาคม
3173 แก้ไข 1301700105715 นาย ประสิทธิ์ ต้ายไธสง พนักงานราชการ นาโพธิ์พิทยาคม
3174 แก้ไข 3301700785658 นาย ปรีชา ปลื้มพันธ์ พนักงานราชการ อุดมอักษรพิทยาคม
3175 แก้ไข 3451200199830 นาย บัวภา มูลมณี พนักงานราชการ อุดมอักษรพิทยาคม
3176 แก้ไข 5311100049051 นาย ทวีศักดิ์ สายกระสุน พนักงานราชการ อุดมอักษรพิทยาคม
3177 แก้ไข 3311300227348 นาย สวรรค์ ปุงไธสง พนักงานราชการ อุดมอักษรพิทยาคม
3178 แก้ไข 3310900197651 นาย ชนาวัฒน์ มนัสศิลา พนักงานราชการ อุดมอักษรพิทยาคม
3179 แก้ไข นาย อภิสิทธิ์ นามวงษา พนักงานราชการ อุดมอักษรพิทยาคม
3180 แก้ไข 3310500317382 นางสาว ฐิติยา ค้ำชู พนักงานราชการ หนองหงส์พิทยาคม
3181 แก้ไข 1301700123110 นาย ธนกฤต เผือกพันธ์ พนักงานราชการ หนองหงส์พิทยาคม
3182 แก้ไข นางสาว ศิริพร วัฒนะ พนักงานราชการ ห้วยหินพิทยาคม
3183 แก้ไข 3310400772355 นาย อนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์ พนักงานราชการ ห้วยหินพิทยาคม
3184 แก้ไข 1300600011882 นาย วิทธวัช ตานา พนักงานราชการ ห้วยหินพิทยาคม
3185 แก้ไข 3311400117056 นาย อรรถชา วรรณปะเก พนักงานราชการ ห้วยหินพิทยาคม
3186 แก้ไข 1310400100296 นางสาว เนตรชนก พลกระโทก พนักงานราชการ ห้วยหินพิทยาคม
3187 แก้ไข 3801000247373 นาง สุพรรัตน์ คงประโคน พนักงานราชการ พลับพลาชัยพิทยาคม
3188 แก้ไข นาง ผุสดี ชัยศุขนิธิธนโชติ พนักงานราชการ พลับพลาชัยพิทยาคม
3189 แก้ไข 3310700473931 นาย เกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์ พนักงานราชการ พลับพลาชัยพิทยาคม
3190 แก้ไข 3310700230515 นาง เจตนิพิฐ ปุยะติ พนักงานราชการ พลับพลาชัยพิทยาคม
3191 แก้ไข 3440800598921 นาย วิสิทธิ์ โทแก้ว พนักงานราชการ พลับพลาชัยพิทยาคม
3192 แก้ไข 1310800092606 นาย จรินทร์ ขันประโคน พนักงานราชการ พลับพลาชัยพิทยาคม
3193 แก้ไข 3310600212973 นางสาว นวนิต (ศุภิสรา)สุภาพ พนักงานราชการ ห้วยราชพิทยาคม
3194 แก้ไข 5310490012360 นาย มนตรี ชาติเพชร พนักงานราชการ โนนสุวรรณพิทยาคม พนังานราชการ 04.12.14:13.14 192.168.50.10
3195 แก้ไข 1310500085124 นางสาว อัจฉรา ทวนไธสง พนักงานราชการ โนนสุวรรณพิทยาคม พนักงานาชการ 04.12.14:13.17 192.168.50.10
3196 แก้ไข 3311000968920 นาย ประมาณ สุดตาชาติ พนักงานราชการ โนนสุวรรณพิทยาคม พนังานราชการ 04.12.14:09.24 192.168.50.10
3197 แก้ไข 3310400996491 นาย ธนวิน เกิดประโคน พนักงานราชการ สามัคคีพิทยาคม ครูผู้สอน 03.08.16:10.16 192.168.50.10
3198 แก้ไข 3310400858110 นาย นิคม ดวงมาลา พนักงานราชการ สามัคคีพิทยาคม ครูผู้สอน 04.12.14:08.33 192.168.50.10
3199 แก้ไข 1310500017919 นาง พรประภา คงสืบชาติ พนักงานราชการ สามัคคีพิทยาคม พนักงานราชการ 04.12.14:08.30 192.168.50.10
3200 แก้ไข 3310401009264 นาย นราศักดิ์ อ่อนน้ำคำ พนักงานราชการ สามัคคีพิทยาคม
3201 แก้ไข 3310100034022 นางสาว ปพิชญา สุขล้อม พนักงานราชการ สามัคคีพิทยาคม พนักงานราชการ 04.12.14:08.31 192.168.50.10
3202 แก้ไข 3310401046216 นาง สุภาพร ศรีมะณี พนักงานราชการ สามัคคีพิทยาคม พนักงานราชการ 04.12.14:08.17 192.168.50.10
3203 แก้ไข 5341900066350 นาย กฤตติชัย(ชยกฤต) ไกรสร พนักงานราชการ ชำนิพิทยาคม 02.03.15:22.33 192.168.50.10
3204 แก้ไข 1319900109266 นาย คมกฤษณ์ เจียมทิพย์ พนักงานราชการ กู่สวนแตงพิทยาคม
3205 แก้ไข นาย ภราดร ฉากไธสง พนักงานราชการ กู่สวนแตงพิทยาคม
3206 แก้ไข 1409800080818 นาย พัลลภ นมัสไธสง พนักงานราชการ กู่สวนแตงพิทยาคม
3207 แก้ไข นาย พงษ์พันธ์ สว่างวงษ์ พนักงานราชการ ร่มเกล้า บุรีรัมย์
3208 แก้ไข 3310600178511 นาง ปารณีย์(จารุวรรณ) วันภักดี(พงษ์วิเศษ) พนักงานราชการ ร่มเกล้า บุรีรัมย์
3209 แก้ไข 1310400052623 นาย ขวัญชัย ปานกลาง พนักงานราชการ ร่มเกล้า บุรีรัมย์
3210 แก้ไข 1310400017852 นาย ถาวร สมศรี พนักงานราชการ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3211 แก้ไข 3311100246012 นาง สุนัชชา แสงจันทร์ พนักงานราชการ แคนดงพิทยาคม
3212 แก้ไข 3311100249704 นางสาว กมลชนก มาเจริญ พนักงานราชการ แคนดงพิทยาคม
3213 แก้ไข 1330500146972 นางสาว จิรัชยา หัสคำ พนักงานราชการ แคนดงพิทยาคม
3214 แก้ไข 3310100735837 นางสาว อัจฉรา ลักขษร พนักงานราชการ ดงพลองพิทยาคม
3215 แก้ไข นางสาว ศิริลักษณ์ ลายสุขัง พนักงานราชการ ดงพลองพิทยาคม 26.05.15:22.00 192.168.50.10
3216 แก้ไข 1311100110238 นาย เอนก ลีแสน พนักงานราชการ ดงพลองพิทยาคม
3217 แก้ไข นาย บาล ชะใบรัมย์ พนักงานราชการ ดงพลองพิทยาคม