ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ดูข้อมูล    คู่มือการใช้งาน        ตัวอย่าง

 

 

idno ดู รหัสบุคคล คำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ตำแหน่งงาน เมื่อ โดย
2941 แก้ไข 5251100004741 นาง พัทธนันท์ รัตนชีวพงศ์ ธุรการ(คืนครูฯ) บุรีรัมย์พิทยาคม ธุรการ 04.12.14:13.59 192.168.50.10
2942 แก้ไข 1311100054427 นางสาว สุจิตรา เลาะหะนะ ธุรการ(คืนครูฯ) กนกศิลป์พิทยาคม ธุรการ 27.11.14:11.56 192.168.50.10
2943 แก้ไข 3311000222839 นางสาว บุญญิสา นิลศักดิ์ ธุรการ(คืนครูฯ) ลำปลายมาศ ธุรการ 03.12.14:15.29 192.168.50.10
2944 แก้ไข 1319900050750 นาง สกุนตรา ธงศรี ธุรการ(คืนครูฯ) ภัทรบพิตร ธุรการ 04.12.14:13.47 192.168.50.10
2945 แก้ไข 1449900015295 นางสาว อัษฎาพร พรรษา ธุรการ(คืนครูฯ) บัวหลวงวิทยาคม ธุรการ 04.12.14:13.29 192.168.50.10
2946 แก้ไข นางสาว บุญญิสา นิลศักดิ์ ธุรการ(คืนครูฯ) ลำปลายมาศ ธุรการ
2947 แก้ไข นางสาว ดวงหทัย ศุภพันธุ์มณี ธุรการ(คืนครูฯ) ตลาดโพธิ์ฑิทยาคม ธุรการ
2948 แก้ไข 1311000021039 นางสาว อัจฉราพร โพธิ์จันดี ธุรการ(คืนครูฯ) จตุราษฎร์พิทยาคม ธุรการ 28.11.14:07.47 192.168.50.10
2949 แก้ไข นาง ดนิตา สุดฉลาด ธุรการ(คืนครูฯ) รมย์บุรีพิทยาคม ธุรการ
2950 แก้ไข 1310300098486 นาง วิภารัตน์ แทนไธสง ธุรการ(คืนครูฯ) กระสังพิทยาคม ธุรการ 27.11.14:16.17 192.168.50.10
2951 แก้ไข นางสาว วรินดา ศรศรี ธุรการ(คืนครูฯ) โนนเจริญพิทยาคม ธุรการ
2952 แก้ไข นาย ศักดิ์สิทธิ์ สายแก้ว ธุรการ(คืนครูฯ) พลับพลาชัยพิทยาคม ธุรการ 28.11.14:10.12 192.168.50.10
2953 แก้ไข นางสาว รจนา คุณวงค์ ธุรการ(คืนครูฯ) เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ธุรการ
2954 แก้ไข 1330400098160 นางสาว ชัญญา กุลไธสง ธุรการ(คืนครูฯ) บ้านกรวดวิทยาคาร ธุรการ 28.11.14:17.59 192.168.50.10
2955 แก้ไข นาย ทวีศักดิ์ เตียงประโคน ธุรการ(คืนครูฯ) บ้านกรวดวิทยาคาร ธุรการ
2956 แก้ไข นางสาว ปภานิกา กลับประโคน ธุรการ(คืนครูฯ) ไพศาลพิทยาคม ธุรการ
2957 แก้ไข นาย สะอาด จริตรัมย์ ธุรการ(คืนครูฯ) ชุมแสงพิทยาคม ธุรการ
2958 แก้ไข นาง ขัตติยา เชาวน์ศิริ ธุรการ(คืนครูฯ) ประโคนชัยพิทยาคม ธุรการ
2959 แก้ไข 1329900082431 นาย ภูมินทร์ ดีมาก ธุรการ(คืนครูฯ) บ้านบุวิทยาสรรค์ ธุรการ 27.11.14:10.58 192.168.50.10
2960 แก้ไข 1310300102998 นางสาว มนฤทัย จานรัมย์ ธุรการ(คืนครูฯ) ห้วยราชพิทยาคม ธุรการ 27.11.14:15.18 192.168.50.10
2961 แก้ไข 3310400002657 นางสาว ปราจิม ศรีชุมแสง ธุรการ(คืนครูฯ) นางรองพิทยาคม ธุรการ 05.12.14:11.15 192.168.50.10
2962 แก้ไข นางสาว เบญจมาศ สีเหลื่อม ธุรการ(คืนครูฯ) พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ธุรการ
2963 แก้ไข นาง เยาวรัตน์ ไกรหอม ธุรการ(คืนครูฯ) ห้วยหินพิทยาคม ธุรการ
2964 แก้ไข นางสาว จันทนี อ่อนเขนย ธุรการ(คืนครูฯ) สิงหวิทยาคม ธุรการ
2965 แก้ไข 1310400146741 นางสาว กาญจนา โล่ห์สุวรรณ์ ธุรการ(คืนครูฯ) โนนสุวรรณพิทยาคม ธุรการ 04.12.14:13.46 192.168.50.10
2966 แก้ไข 1319800025940 ว่าที่ร.ต. ชนัญญนัทธ์ ชุติภาพงศ์สรณ์ ธุรการ(คืนครูฯ) ร่มเกล้า บุรีรัมย์ ธุรการ 28.11.14:13.17 192.168.50.10
2967 แก้ไข 3310401248765 นาง สุดาภรณ์ เจียระบรรพต ธุรการ(คืนครูฯ) นางรอง ธุรการ 04.12.14:08.00 192.168.50.10
2968 แก้ไข 1319800042763 นาย สมิทธ์ คงสุขมาก ธุรการ(คืนครูฯ) ไทยเจริญวิทยา ธุรการ 28.11.14:09.02 192.168.50.10
2969 แก้ไข นางสาว อรุณรัตน์ จรุงกัณฑ์ ธุรการ(คืนครูฯ) พนมรุ้ง ธุรการ
2970 แก้ไข 3310401142762 นาง แก้วตา บุตรไทย ธุรการ(คืนครูฯ) ถนนหักพิทยาคม ธุรการ 03.12.14:09.38 192.168.50.10
2971 แก้ไข นาง ขวัญตา โรจนบัณฑิต ธุรการ(คืนครูฯ) ละหานทราย รัชฯ ธุรการ
2972 แก้ไข นาย มานะ กิ่งสีดา ธุรการ(คืนครูฯ) หนองกี่พิทยาคม ธุรการ
2973 แก้ไข 1319900051071 นางสาว สายฝน เจียวรัมย์ ธุรการ(คืนครูฯ) สตึก ธุรการ 27.11.14:21.14 192.168.50.10
2974 แก้ไข 3141000001893 นาง วิมล ราชาโคตร ธุรการ(คืนครูฯ) กู่สวนแตงพิทยาลัย ธุรการ 28.11.14:10.39 192.168.50.10
2975 แก้ไข 1319900127051 นางสาว รัชนีวรรณ ภาษี ธุรการ(คืนครูฯ) เมืองแกพิทยาคม ธุรการ 04.12.14:10.55 192.168.50.10
2976 แก้ไข 3700100098086 นาง รชาดา เหล่าอัจฉริยะพร ธุรการ(คืนครูฯ) คูเมืองวิทยาคม ธุรการ 03.12.14:14.56 192.168.50.10
2977 แก้ไข 3311100272951 นาย พสิษฐ์ วิชัยกิตติพศ ธุรการ(คืนครูฯ) ร่อนทองพิทยาคม ธุรการ 01.12.14:11.47 192.168.50.10
2978 แก้ไข 1310900052011 นางสาว ยุภาวดี โตน้ำ ธุรการ(คืนครูฯ) สะแกพิทยาคม ธุรการ 27.11.14:10.36 192.168.50.10
2979 แก้ไข 5311390011958 นาง พรนิติมา มิสา ธุรการ(คืนครูฯ) ตูมใหญ่วิทยา ธุรการ 28.11.14:10.43 192.168.50.10
2980 แก้ไข 1310100139715 นางสาว อนุสรา ธรรมโส ธุรการ(คืนครูฯ) จุฬาภรณ์ฯ ธุรการ 04.12.14:13.39 192.168.50.10
2981 แก้ไข 3311400068594 นาง พรมณี ผลจันทร์ ธุรการ(คืนครูฯ) หนองหงส์พิทยาคม ธุรการ 27.11.14:15.28 192.168.50.10
2982 แก้ไข 1100500100478 นางสาว ปิลันธสุทธิ์(สุวรรณา) เอื้อโภไคย ธุรการ(คืนครูฯ) เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ธุรการ 03.12.14:10.03 192.168.50.10
2983 แก้ไข 1319900192490 นางสาว มินตรา กันยาเลิศ ธุรการ(คืนครูฯ) แสลงโทนพิทยาคม ธุรการ 04.12.14:13.50 192.168.50.10
2984 แก้ไข นางสาว วาสนา แก้วปุริมประ ธุรการ(คืนครูฯ) ตาจงพิทยาสรรพ์ ธุรการ
2985 แก้ไข นาง โฉมฉาย บูระพิน ธุรการ(คืนครูฯ) แคนดงพิทยาคม ธุรการ 03.12.14:11.44 192.168.50.10
2986 แก้ไข 1310300109542 นางสาว ศรัญณภัทร ไพจักร ธุรการ(คืนครูฯ) ลำดวนพิทยาคม ครูธุรการ 28.11.14:13.34 192.168.50.10
2987 แก้ไข 1311100164991 นางสาว สุกัญญา วังสนาม ธุรการ(คืนครูฯ) ธารทองพิทยาคม เจ้าหน้าที่ธุรการ 03.12.14:16.42 192.168.50.10
2988 แก้ไข 1310900066127 ส.อ.หญิง ณัฐกฤตา แสนเจ๊ก ธุรการ(คืนครูฯ) พุทไธสง ธุรการ 28.11.14:11.10 192.168.50.10
2989 แก้ไข 3440600663460 นาย ยุทธกร พรหมกัลป์ ธุรการ(คืนครูฯ) อุดมอักษร ธุรการ 31.10.16:09.10 192.168.50.10
2990 แก้ไข 1311100132207 นางสาว สุดารัตน์ พิมพ์เขต ธุรการ(คืนครูฯ) นาโพธิ์พิทยาคม ธุรการ 28.11.14:11.20 192.168.50.10